نام اصلی: The End Is a Game to Me
نام فارسی: آخرالزمان برام یه بازیه!
نام های دیگر:
For Me, the End Is a Game
The End of the World Is Just a Game to Me
The End of World Is a Game
The Game That Will End Me
내게 종말은 게임이다