نام اصلی: To Hell With Being a Saint, I'm a Doctor
نام فارسی: مقدس بودن به جهنم، من یه دکترم
نام های دیگر:
Saint Is Bullshit Comparing to the Power of Modern Medicine
성자는 개뿔, 현대의학의 힘이다