نام اصلی: Dark and Light Martial Emperor
نام فارسی: پادشاه رزمی سیاه و سفید
نام های دیگر:
黑白武帝
Monochrome Sovereign
흑백무제