نام اصلی: Sword Demon Island
نام فارسی: شمشیرزن شیطانی
نام های دیگر:
Island of Swords and Devils
The Devil Swordsman's Island
검마도