نام اصلی: The Reincarnated Assassin is a Genius Swordsman
نام فارسی: تناسخ آدمکش به عنوان شمشیرزن نابغه
نام های دیگر:
환생한 암살자는 검술 천재