نام اصلی: The Max-Level Player’s 100th Regression
نام فارسی: 100مین بازگشت بازیکن برتر