نام اصلی: The Descent of the Demonic Master
نام فارسی: بازگشت ارباب شیطان