نام اصلی: I Became the Childhood Friend of the Middle Boss
نام فارسی: تو دوران بچگی دوست یه باس سطح متوسط شدم
نام های دیگر:
Became a Childhood Friend of the Mid-Boss
중간 보스의 소꿉친구가 되었다
I Became a Childhood Friend of a Mid Level Boss