نام اصلی: Kaiju Yi Zuo Shan
نام فارسی: با یه کوه شروع شد
نام های دیگر:
It Starts With a Mountain
开局一座山
Kāijú Yī Zuò Shān
Kāijú Yīzuò Shān
퀘스트 : 지상 최고의 산적