نام اصلی: Attribute Extractor
نام فارسی: استخراج کننده خواص
نام های دیگر:
我能提取属性
I Can Extract Attributes
Wǒ Néng Tíqǔ Shǔxìng
Wo Neng Tiqu Shuxing