نام اصلی: Emperor's Domination
نام فارسی: سلطه امپراتور
نام های دیگر:
帝霸
Dì Bà
Emperor Domination
The Tyranny of the Emperor
Di Ba