نام اصلی: Starting as the Black Dragon Boss, I Am Invincible
نام فارسی: آغاز به عنوان رئیس اژدهای سیاه
نام های دیگر:
开局兼任黑龙boss,我无敌了