نام اصلی: I Am the Fated Villain
نام فارسی: شرور سرنوشت ساز
نام های دیگر:
Wo! Tianming Da Fanpai
Me, the Heavenly Destined Villain
The Villain of Destiny
Villain Is Here
Wǒ! Tiānmìng Dà Fǎnpài
我!天命大反派