نام اصلی: 100,000 Levels of Body Refining: All the Dogs I Raise Are the Emperor
نام فارسی: 100,000 سطح تصفیه بدن: تمام سگ هایی که بزرگ کردم الان امپراتور هستن
نام های دیگر:
One Hundred Thousand Layers of Body Refining: All the Dogs I Raise Are the Emperor
炼体十万层:我养的狗都是大帝
煉體十萬層:我養的狗都是大帝