نام اصلی: Heaven Official's Blessing (Remake)
نام فارسی: معجزه خدایان بهشتی
نام های دیگر:
Bendición del Oficial del Cielo (Remake)
La Bendición del Oficial del Cielo (Remake)
Thiên Quan Tứ Phúc (Remake)
Tiān Guān Cì Fú (Remake)
天官赐福 (Remake)
천관사복 (Remake)