نام اصلی: Divine Leveling System
نام فارسی: سیستم هم سطح الهی
نام های دیگر:
Shenji Shengji Xitong
God Grade Upgrade System
Super God System
神級レベルアップシステム
神级升级系统
신급으로 레벨업!