نام اصلی: I Can Have Infinite Epiphanies
نام فارسی: من می‌تونم بی نهایت تجلی داشته باشم
نام های دیگر:
我可以无限顿悟