نام اصلی: SSS-Rank Paladin Who Transcends Common Sense
نام فارسی: شوالیه مقدس رنک SSS
نام های دیگر:
SSS级超越常理的圣骑士
SSS Grade Saint Knight
SSS-Class Paladin Who Transcends Common Sense
SSS-Level Paladin Who Breaks All Logic