نام اصلی: The More I Kill, the Stronger I Get
نام فارسی: هرچقدر بیشتر بکشم قوی تر میشم
نام های دیگر:
More Kill More Powerful
我杀怪就变强