نام اصلی: Dad Asked Me to Choose One of Ten Goddesses to Marry
نام فارسی: پدرم ازم خواست یکی از ده الهه رو برای ازدواج انتخاب کنم
نام های دیگر:
Choose One Right Girl From Ten Fiancees as Dad Commanded
老爸让我从十个女神中选一个结婚