نام اصلی: I'm Desperate to Get Stronger
نام فارسی: امیدی برای قویتر شدن ندارم
نام های دیگر:
Wo Wan Ming Bian Qiang
I'm Dying to Get Stronger
I'm Getting Stronger
我玩命变强