نام اصلی: It All Starts With a Group of Primitive People
نام فارسی: همش با یه گروه از انسان های نخستین شروع شد
نام های دیگر:
开局一群原始人
Starting With a Group of Primitive Men