نام اصلی: Dungeon: Start by Enslaving Blue Star Players
نام فارسی: سیاهچال: شروع با برده گیری از سیاره ی آبی
نام های دیگر:
Dixia Cheng: Kaiju Nuyi Lan Xing Wanjia
地下城:开局奴役蓝星玩家