نام اصلی: Blade Debt
نام فارسی: دِین شمشیر
نام های دیگر:
赊刀
Blade of Credit
She Dao
Shē Dāo