نام اصلی: Life Exchange Club
نام فارسی: باشگاه معاوضه زندگی
نام های دیگر:
Rensheng Jiaohuan Julebu
Life Swap Club
人生交换俱乐部