نام اصلی: I Randomly Have A New Career Every Week
نام فارسی: من هر هفته یه شغل تصادفی گیرم میاد.
نام های دیگر:
摊牌了,我全职业系统!
I Get an All-Career Experience System
I Randomly Have a New Career Every Week