نام اصلی: This Game Is Too Realistic
نام فارسی: این بازی زیادی واقع بینانست
نام های دیگر:
这游戏也太真实了
Zhe Youxi Ye Tai Zhenshile