نام اصلی: Stockpiling Ten Thousand Tons of Pork During the Apocalypse
نام فارسی: ذخیره ده هزار تن خوک هنگام آخرالزمان
نام های دیگر:
Void Master in Apocalypse
末世:开局先囤十亿物资
空间系老六,末世先囤一万吨猪肉