نام اصلی: Rebirth of Abandoned Young Master
نام فارسی: تناسخِ اربابِ جوانِ طرد شده
نام های دیگر:
Rebirth Abandoned Less Return
Rebirth: Immortal Emperor Returns
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
重生弃少归来