نام اصلی: Supreme Spirit Master
نام فارسی: استاد عالی روح
نام های دیگر:
超神灵主