نام اصلی: Resurgence of the Solo Beta Player
نام فارسی: برخاستن دوباره بازیکن تک رو بتا
نام های دیگر:
Moshi Wudi: Zhiyou Wo Shi Nei Ce Wanjia
末世无敌:只有我是内测玩家
I'm The Only Beta Player
Invincible in the Apocalypse
Doomsday Invincible: Only I Am a Closed Beta Player