نام اصلی: Urban Legend Maker
نام فارسی: سازنده افسانه شهری
نام های دیگر:
我,创造了都市传说!
I, Created Urban Legends
Urban Legend Chronicle!