نام اصلی: Strongest Anti M.E.T.A
نام فارسی: سیستم خودنمایی نهایی
نام های دیگر:
Bluffing Master
Zui Qiang Fan Taolu
Ultimate Scheming System
最强反套路系统