نام اصلی: My Disciple Became The Great Demon Empress?!
نام فارسی: شاگرد من ملکه شیطانی شده!؟