نام اصلی: Shadow's Resurgence
نام فارسی: انتقام سایه خانواده
نام های دیگر:
The Betrayal of Shadow
家族影子的背叛
خیانت سایه
بازگشت دوباره سایه