نام اصلی: Hero Has Returned
نام فارسی:
نام های دیگر:
용사가 돌아왔다
Warrior Returns
The Warrior Returns