نام اصلی: Is This Warrior Real?
نام فارسی: این جنگجو واقعیست؟