نام اصلی: The Scholar Warrior
نام فارسی: جنگجوی دانشمند
نام های دیگر:
종횡구주
Hoành Tảo Cửu Châu
縱横九州