نام اصلی: Retired Demon King
نام فارسی: پادشاه شیطانی بازنشسته