نام اصلی: I Have an SSS-Rank Trait, but I Want a Normal Life
نام فارسی: من نشان رده-تریپل اِس دارم، ولی دلم میخواد یه زندگی معمولی داشته باشم.
نام های دیگر:
SSS급 특성을 받았지만 적당히 살고 싶다