نام اصلی: The Regressed Demon Lord is Kind
نام فارسی: پادشاه شیطانی بازگشته آدم خوبیه
نام های دیگر:
회귀한 마왕은 착하게 산다
The Returning Devil Lives a Good Life