نام اصلی: Stuck In The Tower
نام فارسی: گیر افتادن در برج
نام های دیگر:
Trapped in the Tower
百层塔内的钉子户
탑에 갇혀 고인물