نام اصلی: Talent-Swallowing Magician
نام فارسی: جادوگر قورت دهنده‌ی استعداد
نام های دیگر:
재능 삼킨 마법사
The Mage Who Absorbs Abilities
Talent Swallowing Magician