نام اصلی: Absolute on the Mound
نام فارسی: پادشاه منطقه پرتاب
نام های دیگر:
King of the Mound
마운드 위의 절대자