نام اصلی: The Heavenly Demon Lord Who Doesn't Want to Level Up
نام فارسی: پادشاه شیطانی که نمیخواد قوی تر بشه
نام های دیگر:
Heavenly Demon Who Doesn't Want to Level Up
The Heavenly Demon Who Doesn’t Want to Level Up
레벨업하기 싫은 천마님