نام اصلی: I Became the Tyrant of a Defense Game
نام فارسی: من ظالم یه بازی دفاعی شدم
نام های دیگر:
Tyrant of the Tower Defense Game
디펜스 게임의 폭군이 되었다