نام اصلی: Transmigrating to the Otherworld Once More
نام فارسی: دوباره میرم به دنیای دیگه
نام های دیگر:
이계진입 리로디드