نام اصلی: Absolute Obedience
نام فارسی: مطیع مطلق
نام های دیگر:
Absolute Obedience (Hone)
Absolute Submission
절대복종