نام اصلی: Reincarnation of the Murim Clan's Former Ranker
نام فارسی: تناسخ شکارچی سابق در خاندانی از موریم
نام های دیگر:
The Previous Life Murim Ranker