نام اصلی: Auto-Hunting With Clones
نام فارسی: شکار خودکار با بدل هام!
نام های دیگر:
Auto Hunting With My Clones
분신으로 자동사냥